Surowce - złoża, tereny i obszary górnicze https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/midas/MapServer/WMSServer
Surowce - koncesje/PRG na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin objętych własnością górniczą https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/surowce_mineralne/koncesje/MapServer/WMSServer
Surowce - obszary przetargowe dla węglowodorów 2016 - (I runda), 2017 (II runda), 2018 (runda III) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/konc_obsz_przetarg/MapServer/WMSServer
Surowce - obszary perspektywiczne i prognostyczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/warstwa_normatywna_kopaliny/MapServer/WMSServer
Surowce - obszary perspektywiczne i prognostyczne zweryfikowane https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/obszary_zweryfikowane/MapServer/WMSServer
Surowce - wody lecznicze, termalne i solanki https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/mineralne/MapServer/WMSServer
Surowce - Monitoring Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin (MOEK) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/moek/MapServer/WMSServer
Surowce - odpady wydobywcze https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/haldy/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - atlasy https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/agi_mapy/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - punkty dokumentacyjne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/atlas_gi_otwory/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/geoinz_wfm/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - uwarunkowania budowy dróg i linii kolejowych https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/gi_dk/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - obszary kolizyjności elementów zagospodarowania przestrzennego ze środowiskiem https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geozagrozenia/konflikty_srodowisko/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - Głowne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/gzwp//MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - Jednolite Części Wód Podziemnych w podziale obowiązującym do 2015 r. (161) i na lata 2016-2021 (172) (JCWPd) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/jcwpd/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - obiekty hydrogeologiczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/cbdh_otwory/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - monitoring wód podziemnych https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/mwp/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - zasoby dyspozycyjne - obszary bilansowe http://epsh.pgi.gov.pl/zasoby-obbil-wms/service.svc/get
Hydrogeologia - zasoby dyspozycyjne - dokumentacje hydrogeologiczne http://epsh.pgi.gov.pl/zasoby-dh-wms/service.svc/get
Hydrogeologia - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 - wydajność http://epsh.pgi.gov.pl/mhpgupw-kompozycja-wydajnosc-wms/service.svc/get
Hydrogeologia - obszary zagrożone podtopieniami https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/podtopienia/MapServer/WMSServer
Bałtyk - batymetria https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/batymetria/MapServer/WMSServer/
Bałtyk - mapa geologiczna https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/gm_shepard/MapServer/WMSServer
Bałtyk - mapa geologiczna bez utworów czwartorzędowych https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/gm_odkryta/MapServer/WMSServer
Bałtyk - mapa litologiczna https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/gm_folk/MapServer/WMSServer
Bałtyk - morskie linie i punkty dokumentacyjne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/neptun_geoecho/MapServer/WMSServer
Geofizyka - dokumentacje geoelektryczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/geofiz_geoel_zasiegi/MapServer/WMSServer
Geofizyka - sejsmika 2D i 3D. https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/profile_2d_3d/MapServer/WMSServer
Geofizyka - pomiary magnetotelluryczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/magnetotelluryka/MapServer/WMSServer
Geofizyka - pomiary magnetyczne (składowej pionowej Z i całkowitego natężenia pola magnetycznego Ziemi oraz pomiarów aeromagnetycznych) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/magnetyka/MapServer/WMSServer
Geofizyka - pomiary grawimetryczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/grawimetria/MapServer/WMSServer
Geofizyka - sondowania geoelektryczne - SGE https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/geofiz_sge_pkt/MapServer/WMSServer
Otwory wiertnicze https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_otwory/MapServer/WMSServer
Punkty badawcze https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/analizy_pkt_bad/MapServer/WMSServer
Geostanowiska https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geostanowiska/MapServer/WMSServer
Jaskinie Polski https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/jaskinie/MapServer/WMSServer
Mapy geoturystyczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/geoturystyka/MapServer/WMSServer
Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi (SOPO) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geozagrozenia/sopo_obszary/MapServer/WMSServer
Antropopresja https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geozagrozenia/antropopresja/MapServer/WMSServer
Profilowanie inwestycji liniowych https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/pil/MapServer/WMSServer
Geotermia - średnia wartość przewodności cieplnej skał [W/m*K] https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geotermia/geothermal_atc/MapServer/WMSServer
Geotermia - współczynnik mocy cieplnej [W/m] dla 1800 h pracy pompy ciepła https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geotermia/geothermal_he_1800/MapServer/WMSServer
Geotermia - współczynnik mocy cieplnej [W/m] dla 2400 h pracy pompy ciepła https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geotermia/geothermal_he_2400/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski bez utworów kenozoiku w skali 1:1 000 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgpbk1000k/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 500 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp500/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 1000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp1000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 2000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp2000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 3000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp3000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 4000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp4000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 5000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp5000/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski 1:500 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp500k/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski 1:200 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp200k_a/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski 1:200 000 bez osadów czwartorzędowych https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp200k_b/MapServer/WMSServer
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 (SMGP) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgp50k/MapServer/WMSServer
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 (SMGP) - skorowidz https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/skor_smgp/MapServer/WMSServer
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 (SMGP) - punkty dokumentacyjne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgp_pktdok/MapServer/WMSServer
Mapa Litogenetyczna Polski 1:50 000 (MLP) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mlp50k/MapServer/WMSServer
Mapa Geośrodowiskowa Polski 1:50 000 (MGśP) - skorowidz https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/mgsp50k_skorowidz/MapServer/WMSServer
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II) - użytkowanie terenu http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIUzytkTerenu/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II) - warunki podłoża budowlanego http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIWarPodlBud/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II) - naturalna bariera izolacyjna http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIINatBarIzol/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II) - potencjał radonowy http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIPotRadon/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - zwały odpadów mineralnych i osadniki http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIZwalyOsad/service.svc/get
Mapa geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - Szyby kopalniane http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIISzybyKop/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - źródła i obszary źródliskowe http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIZrodlaZrodlisk/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - zbiorniki retencyjne http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIZbReten/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - uzdrowiska i ich strefy ochronne http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIUzdrStrOchr/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - ujęcia wód i ich strefy ochronne http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIUjeciaStrOchr/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - leje depresji, wody kopalniane http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIILejeDepresji/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - projektowane obszary chronione http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIProjObszChron/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - szlaki turystyczne http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIISzlakiTuryst/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - użytkowanie terenu http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspUzytkTerenu/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - warunki podłoża budowlanego http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspWarPodlBud/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - składowanie odpadów http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspSklOdpadow/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - wody powierzchniowe i podziemne http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspWodyPowPodz/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - klasy czystości i jakości wód powierzchniowych http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspKlasyWodPow/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - strefa wybrzeża morskiego http://emgsp.pgi.gov.pl/mgspStrWybMors/service.svc/get
Mapa geologiczna Tatr 1 : 10 000 (SMGT) zakryta https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_a_zakryta/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna Tatr 1 : 10 000 (SMGT) odkryta https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_b_odkryta/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna Tatr 1 : 10 000 (SMGT) tektonika https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_tektonika/MapServer/WMSServer
Regiony fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki 2002) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/regiony_geograf/MapServer/WMSServer
{{item.name}}
REST  {{item.rest}}
WMS  {{item.wms}}
WFS  {{item.wfs}}
Skopiowano